Có 1 kết quả:

vô ân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có ơn nghĩa gì.

Một số bài thơ có sử dụng