Có 1 kết quả:

vô thừa nhận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không được ai nhìn là thuộc về họ.