Có 1 kết quả:

vô phương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không có phương hướng, nơi chốn giới hạn nào cả. ◇Dịch Kinh 易經: “Thiên thi địa sanh, kì ích vô phương” 天施地生, 其益無方 (Ích quái 益卦).
2. Không có cách thức đã định. ◇Mạo Tương 冒襄: “Ngã đàn tì bà bổn vô phương, Thượng cùng liêu khuếch hạ thương mang” 我彈琵琶本無方, 上窮寥廓下蒼茫 (Hàn dạ thính Bạch Tam đàn tì bà ca 寒夜聽白三彈琵琶歌).
3. Không có phương pháp, không có cách. ◇Cốc lương truyện 穀梁傳: “Tựu sư học vấn vô phương, tâm chí bất thông, thân chi tội dã” 就師學問無方, 心志不通, 身之罪也 (Chiêu Công thập cửu niên 昭公十九年).
4. Không câu nệ hoặc hạn chế theo một cách hoặc loại nhất định. ◇Thanh sử cảo 清史稿: “Quý Mão, dụ viết: Triều đình lập hiền vô phương, bỉ lai bãi khiển tuy đa nam nhân, giai dĩ sự luận xích, phi hữu sở tả hữu dã” Thế Tổ kỉ nhị 癸卯, 諭曰: 朝廷立賢無方, 比來罷譴雖多南人, 皆以事論斥, 非有所左右也 (世祖紀二).
5. Biến hóa vô cùng. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Vô sở bất thông chi vị thánh, diệu nhi vô phương chi vị thần” 無所不通之謂聖, 妙而無方之謂神 (Hạ sách tôn hiệu biểu 賀冊尊號表).
6. Không ai sánh bằng. ◇Tấn Thư 晉書: “Quan kì tài lược, quyền trí vô phương” 觀其才略, 權智無方 (Phù Kiên Tái kí thượng 苻堅載記上).

Một số bài thơ có sử dụng