Có 1 kết quả:

vô cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những vật không có sự sống chết.

Một số bài thơ có sử dụng