Có 1 kết quả:

vô vi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không cần đến hành động. Không phải làm gì.

Một số bài thơ có sử dụng