Có 1 kết quả:

vô phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con mồ côi cha — Không biết đến cha, ý nói bất hiếu.

Một số bài thơ có sử dụng