Có 1 kết quả:

vô sản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có của cải gì, ý nói nghèo khổ.

Một số bài thơ có sử dụng