Có 1 kết quả:

vô phúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có cái may mắn trời cho, ý nói gặp toàn những chuyện không may.

Một số bài thơ có sử dụng