Có 1 kết quả:

vô nghĩa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không theo đạo phải. Như bất nghĩa — Không thành cái ý gì, khiến không ai hiểu gì.

Một số bài thơ có sử dụng