Có 2 kết quả:

vô xứvô xử

1/2

vô xứ

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. “Vô xử” 無處 (1): Không dùng, không có lí do xử trí. ◇Mạnh Tử 孟子: “Nhược ư Tề, tắc vị hữu xử dã. Vô xử nhi quỹ chi, thị hóa chi dã” 若於齊, 則未有處也. 無處而餽之, 是貨之也 (Công Tôn Sửu hạ 公孫丑下) Còn như trước kia ở nước Tề, ta chưa có dịp dùng tiền. Chưa có chỗ dùng tiền mà đem tặng vàng cho người, tức là mua chuộc người ta vậy.
2. “Vô xử” 無處 (2): Vô vi, vô thường. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Đế vô thường xử dã, hữu xử giả nãi vô xử dã” 帝無常處也, 有處者乃無處也 (Viên đạo 圜道). § Cao Dụ chú 高誘注: “Hữu xử, hữu vi dã. Hữu vi tắc bất năng hóa, nãi vô xử vi dã” 有處, 有為也. 有為則不能化, 乃無處為也.
3. “Vô xứ” 無處 (1): Không có nơi, không có xứ sở. ◇Mao Thuẫn 茅盾: “Khả thị tha giá dạng đích khổ muộn khước hựu vô xứ khả dĩ cáo thuyết” 可是她這樣的苦悶卻又無處可以告說 (Tí dạ 子夜, Thập thất).
4. “Vô xứ” 無處 (2): Không có một chỗ, không có chỗ nào. ◇Phương Can 方干: “Viễn cận thường thì giai dược khí, Cao đê vô xứ bất tuyền thanh” 遠近常時皆藥氣, 高低無處不泉聲 (Tống Tôn Bách Thiên du thiên thai 送孫百篇游天台).

Một số bài thơ có sử dụng

vô xử

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. “Vô xử” 無處 (1): Không dùng, không có lí do xử trí. ◇Mạnh Tử 孟子: “Nhược ư Tề, tắc vị hữu xử dã. Vô xử nhi quỹ chi, thị hóa chi dã” 若於齊, 則未有處也. 無處而餽之, 是貨之也 (Công Tôn Sửu hạ 公孫丑下) Còn như trước kia ở nước Tề, ta chưa có dịp dùng tiền. Chưa có chỗ dùng tiền mà đem tặng vàng cho người, tức là mua chuộc người ta vậy.
2. “Vô xử” 無處 (2): Vô vi, vô thường. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Đế vô thường xử dã, hữu xử giả nãi vô xử dã” 帝無常處也, 有處者乃無處也 (Viên đạo 圜道). § Cao Dụ chú 高誘注: “Hữu xử, hữu vi dã. Hữu vi tắc bất năng hóa, nãi vô xử vi dã” 有處, 有為也. 有為則不能化, 乃無處為也.
3. “Vô xứ” 無處 (1): Không có nơi, không có xứ sở. ◇Mao Thuẫn 茅盾: “Khả thị tha giá dạng đích khổ muộn khước hựu vô xứ khả dĩ cáo thuyết” 可是她這樣的苦悶卻又無處可以告說 (Tí dạ 子夜, Thập thất).
4. “Vô xứ” 無處 (2): Không có một chỗ, không có chỗ nào. ◇Phương Can 方干: “Viễn cận thường thì giai dược khí, Cao đê vô xứ bất tuyền thanh” 遠近常時皆藥氣, 高低無處不泉聲 (Tống Tôn Bách Thiên du thiên thai 送孫百篇游天台).

Một số bài thơ có sử dụng