Có 1 kết quả:

vô mưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có đường lối nào hay, không biết tính toán sắp đặt gì.

Một số bài thơ có sử dụng