Có 1 kết quả:

vô tang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có bằng cớ để buộc tội.