Có 1 kết quả:

vô đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không giữ được đường lối tốt đẹp của con người — Không theo một tông giáo nào.

Một số bài thơ có sử dụng