Có 1 kết quả:

vô đề

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có cái tựa, có tên gọi. Td: Vô đề thi ( bài thơ không có cái tựa ).

Một số bài thơ có sử dụng