Có 1 kết quả:

vô loại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không thành cái loài gì. Chỉ kẻ xấu xa, không phải loài người. Như: Vô lại 無賴.