Có 1 kết quả:

nhiên liệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vật có thể dùng để đốt được.