Có 1 kết quả:

luyện nhũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sữa bò đặc đóng hộp. Sữa hộp.