Có 1 kết quả:

yên thổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ thuốc phiện ( vì giống như đất, đốt lên thì có khói ).