Có 1 kết quả:

yên mạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màn khói. Trong chiến tranh ngày nay, quân đội thường cho nổ lựu đạn khói, tạo thành một màn khói dày đặc để che mắt địch quân.