Có 1 kết quả:

yên mạc đạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lựu đạn khói.