Có 1 kết quả:

yên tửu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khói thuốc và rượu. Hai thứ nghiện ngập của người đời.

Một số bài thơ có sử dụng