Có 1 kết quả:

yên tửu thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuế đánh vào thuốc hút và rượu. Vì đây là hai thứ nghiện ngập của dân chúng, nên thuế đánh vào thường rất cao.