Có 1 kết quả:

môi khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi than đá, ta cũng gọi khí đá. Td: Môi khí đăng ( đèn thắp bằng khí đá ).