Có 1 kết quả:

môi du

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dầu hoả, dầu hôi.