Có 1 kết quả:

chiếu lệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo thông lệ, theo lẽ thường.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Y theo phép cũ mà làm, không có gì thay đổi — Ta còn hiểu là làm việc qua loa cho xong, cho có.

Một số bài thơ có sử dụng