Có 1 kết quả:

chiếu xạ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ánh chiếu, chiếu diệu. ☆Tương tự: “chiếu ánh” 照映.

Một số bài thơ có sử dụng