Có 1 kết quả:

chiếu cố

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngó tới, quan tâm. ◇Thuyết Nhạc toàn truyện 說岳全傳: “Nhạc đại da! Nhĩ bả ngã hại liễu, chẩm bất chiếu cố ngã!” 岳大爺! 你把我害了, 怎不照顧我 (Đệ bát hồi).
2. Chăm nom, lo liệu, giúp đỡ. ◇Dương Hiển Chi 楊顯之: “Tha tự đáo ngã gia lai, đảo dã thân nhiệt, nhất gia vô nhị, mỗi nhật tiền hậu chiếu cố, tái dã bất hiềm bần khí tiện” 他自到我家來, 倒也親熱, 一家無二, 每日前後照顧, 再也不嫌貧棄賤 (Tiêu Tương vũ 瀟湘雨, Đệ nhị chiệp).
3. Chú ý, coi chừng. ◇Quan Hán Khanh 關漢卿: “Năng chiếu cố nhãn tiền khanh, Bất đê phòng não hậu tỉnh” 能照顧眼前坑, 不隄防腦後井 (Kim tuyến trì 金線池, Đệ tam chiệp).
4. Nói về cửa hiệu thương mãi, chỉ khách hàng có ý định mua hàng hóa. ◇Văn minh tiểu sử 文明小史: “Thanh bão tập liễu giá phân tài sản, hựu nhận đắc liễu ta ngoại quốc nhân, mãi mại tố đắc viên thông, đại gia đô nguyện chiếu cố tha” 清抱襲了這分財產, 又認得了些外國人, 買賣做得圓通, 大家都願照顧他 (Đệ nhị nhất hồi).
5. Ánh chiếu. ◇Phùng Mộng Long 馮夢龍: “Vãng thì tương chiếu cố, Chỉ vọng vĩnh đoàn viên” 往時相照顧, 指望永團圓 (Quải chi nhi 挂枝兒, Kính 鏡).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quay ngó tới, để tâm lo lắng tới.