Có 1 kết quả:

phiền khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ buồn rầu.