Có 1 kết quả:

phiền toả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Phiền tế 煩細.