Có 1 kết quả:

phiền toái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Phiền tế 煩細.