Có 1 kết quả:

phiền phí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốn kém vô ích.

Một số bài thơ có sử dụng