Có 1 kết quả:

tức diệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tắt đi — Mất đi.