Có 1 kết quả:

hùng hổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gấu và cọp.
2. Hình dung hung mãnh, dũng mãnh. ◇Tam quốc chí 三國志: “Lưu Bị dĩ kiêu hùng chi tư, nhi hữu Quan Vũ, Trương Phi hùng hổ chi tướng, tất phi cửu khuất vi nhân dụng giả” 劉備以梟雄之姿, 而有關羽張飛熊虎之將, 必非久屈為人用者 (Ngô thư 吳書, Chu Du truyện 周瑜傳).
3. Tỉ dụ tướng sĩ dũng mãnh thiện chiến. ◇Trần Lâm 陳琳: “Xung câu cạnh tiến, hùng hổ tranh tiên” 衝鉤競進, 熊虎爭先 (Vũ quân phú 武軍賦).
4. Ngày xưa cờ xí thường vẽ hình gấu và cọp. Vì thế về sau cũng mượn chỉ cờ xí. ◇Chu Lễ 周禮: “Hùng hổ vi kì, điểu chuẩn vi dư” 熊虎為旗, 鳥隼為旟 (Xuân quan 春官, Ti thường 司常). ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Thúy hoa quyển phi tuyết, Hùng hổ thiên mạch” 翠華卷飛雪, 熊虎阡陌 (Tặng ti không vương công tư lễ 贈司空王公思禮).

Một số bài thơ có sử dụng