Có 1 kết quả:

dung nham

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoáng chất nóng chảy do núi lửa phun ra.