Có 2 kết quả:

dập diệutập diệu

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáng rực.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rực rỡ chói lọi.

Một số bài thơ có sử dụng