Có 2 kết quả:

uý thiếpuất thiếp

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Thích hợp (dùng chữ, dùng từ).
2. Dễ chịu, thư thích. ◇Phạm Thành Đại 范成大: “Uất thiếp sầu mi triển, Câu bàn tiếu khẩu khai” 熨貼愁眉展, 勾般笑口開 (Phạm thôn tuyết hậu 范村雪後).
3. Ổn thỏa (sự tình).

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng bàn ủi mà ủi cho phẳng.

Một số bài thơ có sử dụng