Có 1 kết quả:

nhiệt thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơ tay vào lửa cho ấm.