Có 1 kết quả:

nhiệt trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruột nóng. Chỉ lòng hăng hái.