Có 1 kết quả:

nhiệt lượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Độ nóng đã đo dược.