Có 1 kết quả:

phiền nhục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc nướng thịt cúng tế.