Có 1 kết quả:

yến hưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiệc rượu vua đãi các bề tôi — Tiệc rượu dọn cúng quỷ thần.