Có 1 kết quả:

doanh thiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xây cất. Cũng nói là Doanh tạo.