Có 1 kết quả:

doanh trai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cơm chay mời tăng ni ăn.

Một số bài thơ có sử dụng