Có 1 kết quả:

bà sơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gãi và chải. Ý nói sắp xếp cho khỏi rối loạn, gỡ rối công việc.