Có 1 kết quả:

bà sa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng cua bò ngang — Dáng đi ngang phè, ngoằn ngoèo.