Có 1 kết quả:

ái khắc tư quang

1/1

Từ điển phổ thông

tia X quang, tia Rơnghen