Có 1 kết quả:

ái tư bệnh

1/1

ái tư bệnh

giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh AIDS