Có 1 kết quả:

vị nhân sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vì đời sống của con người mà làm.