Có 1 kết quả:

vị tha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vì người khác mà làm. Nghĩ tới người khác.