Có 1 kết quả:

vị danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vì cái tiếng thơm sẵn có của mình mà làm. Vì danh dự mà làm.